بيان مسئله

اهميت و ضرورت تحقيق

اهداف

فرضيات

متغيرها

پيشينه

متن تحقيق


عدالت يعني دادگر بودن، انصاف داشتن، دادگري و عدل يعني داد،ضد ظالم و جور،و نيز به معني عادل و همچنين ظلم به معناي ستم كردن و ظالم به معناي ستمگر،بي رحم،سنگدل،مردم آزار
در مورد عدالت پژوهش‏هاى بسيارى صورت گرفته و هر انديشمندى به اقتضاى بحث خود تعريفى از آن را ارايه داده است، با اين حال هر تعريف تنها گوشه‏اى از مفهوم عدالت را روشن مى‏كند. اما طبق گفته آيت الله مهدوي كني عدل يعني قرار دادن هر چيز در جاي خودش،اعطا حق هر ذيحقي به قدر ظرفيت و استعداد و فعاليتي كه دارد.نقطه مقابل عدل،ظلم است و آن به معني قرار دادن چيزي است در غير جاي خودش .اما گروهي عدل را به شكلي غلط تفسير مي كنند.آن ها با وجود متفاوت بودن استعداد و استحقاق موجودات واز آن جمله انسان ها، هيچگونه تفاوتي ميان آن ها قائل نيستند و معتقدند كه همه را بايد به يك اندازه حق داد، كه البته اين خود نوعي ظلم است. و در بعضي موارد عدل به معناي متعادل بودن و موزون بودن اجزا يك مجموعه به كار مي رود.
و در تعريف عملياتي عدالت به رفتارهاي روزانه افراد در خانه،مدرسه،شهر،جامعه و جامعه جهاني اشاره كرد. امروزه خوشبختانه هنوز كساني هستند كه عدالت را سرلوحه كارهاي خود قرار داده و زندگي را طبق آن پيش مي برند. در خانه مي توان به پدر و مادر در رسيدگي به فرزندان تا حد ممكن به طور يكسان اشاره كرد. آنان تا جايي كه بشود در بين فرزندان خود هميشه دو طرفه قضاوت و رسيدگي مي كنند و به هر دو به طور مساوي محبت مي كنند مگر در شرايط خاص مثل بچۀ كوچك و...
در مدرسه مي توان به عدالت معلمين در برابر دانش آموزان اشاره كرد. آنان با دادن حق اصلي دانش آموز و نمره اصلي او هم در حق خود دانش آموز و هم در حق ديگران به عدل رفتار مي كنند و در مورد شهر به بيشتر مشاغل و افراد مي توان اشاره كرد مخصوصا شاغلان قديمي!!!
و در مورد جامعه مي توان به رهبريت اشاره كرد و در جامعه جهاني به يك نمونه بارز مثل كوفي عنان، رئيس سازمان حقوق بشر اشاره كرد كه حداقل در ظاهر بي طرف بوده و در اين راه خطرات زيادي را پذيرا شده است. در تمام اين موارد نمي توان گذشت را بي عدالتي فرض كرد.زيرا خداوند، پيامبران و همچنين ائمه هميشه انسان ها را به گذشت دعوت كرده و از آنان خواسته اند كه تا جايي كه امكان دارد در مورد ديگران گذشت كنند. و همچنين به بي عدالتي متاسفانه بيشتر و چندين برابر مورد هاي اجراي عدالت مي توان اشاره كرد مثل دادن نمره بدون زحمت به يك دانش آموز به دليل نسبت و دوستي!!!